Serious Games

Phaedra Boinodiris • ECGC 2015

Serious Games – Phaedra Boinodiris

Phaedra Boinodiris discusses serious games, their purpose, and their future at ECGC 2015.